30 март 2012

Встъпителна лекция на проф. Петя Янева

На 02.04.2012 г. от 16:30 ч в 176. аудитория на СУ новоизбраният професор по старогръцки език проф. Петя Янева ще изнесе своята встъпителна лекция на тема: "Формиране на гръцката търговска терминология (въз основа на материали от архива на Константин Фотинов)".

20 март 2012

Phrontisterium Classicum - 26. март

От страницата на катедра "Класическа филология" на СУ:

Уважаеми колеги,
Заповядайте на поредната сбирка на нашия интердисциплинарен семинар Phrontisterium classicum, която ще се проведе на 26 март (понеделник), този път от 18 ч. в 176 ауд. На нея д-р Армен Казарян, ръководител на Катедра "Антична и средновековна архитектура" в Изследователския институт по теория на архитектурата и градското строителство към Руската академия по архитектура и строителство в Москва, ще изнесе лекция на тема "10th-11th Century Architecture on the Balkans and its Armenian Counterpart: the Enigma of Similarities".

15 март 2012

Приятели на Certamina Latina

Във Facebook тече кампания за набиране на средства за тазгодишното участие на ученици от НГДЕК в конкурсите по латински език в Италия (Арпино, Веноза и Сулмона). Ето и повече данни:

Къде: Класическата гимназия


Кой: Най-силните ученици

Кога: април-май 2012

Цел: Участие в Certamen Ciceronianum (Arpino), Certamen Horatianum (Venosa), Certamen Ovidianum (Sulmona)

Средства: ок. 1300 евро или 6 самолетни билета София-Рим-София

Срок: март 2012

Сметка: УниКредитБулбанк с IBAN BG12UNCR9660017250910 (лева)

УниКредитБулбанк с IBAN bg70uncr9660417250900 (евро)

По регламент участват по двама ученици и по един придружаващ ги учител. Училищният бюджет поема таксите за участие, пътните и командировачните разходи на учителите. Нощувките и храната са за сметка на организаторите, с изключение на Сулмона, където са за сметка на учениците
 
Може да се присъедините и към самата група във Facebook: http://www.facebook.com/certamina

Избираем курс “Класическо образование и идея за класическа древност в България”

През летния семестър в СУ "Св. Климент Охридски" се провежда за първи път един доста интересен избираем курс за класическото образование и въобще за класическото в България. Водещ е доц. д-р Николай Гочев. Ето и програмата:

“Класическо образование и идея за класическа древност в България”
Анотация:Курсът се съсредоточен върху състоянието на университетското класическо образование през времето от края на 80-те години на ХІХ в. до края на 40-те през ХХ в.Обръща се внимание на основните насоки в изследванията, преподаването и преводите от класическите езици; на интереса към античността в средите на интелигенцията; на начините за представяне и обсъждане на античното наследство. Прави се опит да се посочат различните отношения и концептуални подходи към античността; кои от тях доминират сред специалистите и интелигенцията, и защо; кои са причините за смяна на доминиращите подходи.Прави се преглед на източниците за такова проучване – научни трудове, преводи, популярни публикации, мемоари.Тематичен план:1. Отношение към класическата древност през Възраждането. Възможности за образование, преводи и изследвания.2. Поставяне на основите на класическото образование след Освобождението. Чужденци-античници в България. Гимназиалното образование.3. Университетски курсове от основаването на СУ до началото на второто десетилетие на ХХ в.4. Класическото образование между двете войни. Положението в СУ.5. Преводите от класически езици до началото на 40-те6. Интелигенцията и нейният интерес към античността. Популяризиране на античното наследство. Дейността на Ал. Балабанов.7. Списание “Прометей” – замисъл, теми и автори.8. Перспективите пред класическото образование през втората половина на 40-те години9. Източници за проучване на предмета.

Основна библиография:Ангелов, Д. Спомени. “Парадигма”, 2004Арнаудов, М. История на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” през първото му полустолетие 1888-1939.Балабанов, Ал. Студии, статии, пътеписи, писма. “БП”, 1978Бешевлиев, В. Погледъ върху историята на класическите студии въ нашите земи. Сп. “Прометей”, год. ІІІ, кн. VІ. 1939Богданов, Б. Класическото образование в България. Сп. “Прометей”, 1, 1999; също в: Университетът – особен свят на свобода. НБУ, 2006Боров, Т., Сестримски, И. съст. Ал. Балабанов и Симеон Радев в спомените на съвременниците. “БП”, 1986Велков, В. Специалността Класическа филология 1946-1950. В: Спомени за Софийския университет. Т. І. УИ “Климент Охридски”, 1988Венедиков, Ив. Познайте ги по делата им. Българската интелигенция в моите спомени. “Христо Ботев”, 1993Георгов, Ив. Алманах на СУ, 1888-1928. С., 1929Геров, Б. Из историята на класическото образование в България от Освобождението до днес (учебници и преводи лат. ез.). “Прометей”, 1940Дечев, Д. Развой на класическата филология. ГСУ, 1922Михайлов, Г. Проф. Ал. Балабанов. В: Спомени за Софийския университет. Т. І. УИ “Климент Охридски”, 1988Николова, А., съст. Преводна рецепция на европейските литератури в България. Класическа литература. БАН, 2002Ничев, Ал. Методологически въпроси в областта на античната литература. Сп. “Септември”, май 1950Попов, Н, Пиронкова, М. Образователната система в България. Бюро за педагогически услуги, 2007.Тъпкова-Заимова, В. Класическото образование преди, по време и след епохата на социализма. Интервю на Зоя Христова-Димитрова, взето през декември 2007 - http://kkf.proclassics.org/history02.phpIv Ilchev and oth. University of Sofia St. Kliment Ohridski: the first 120 years. St. Kliment Ohridski UP, 2008Сп. “Прометей”, 1937-1943

Популярни публикации

Общо показвания