05 декември 2015

Конкурс за илюстрация на мъдра мисъл за учениците от Х клас на НГДЕК

До учениците от Х клас: остават още десет дни да се включите в конкурса за илюстрация на мъдра мисъл. Ето повече:

Общи условия и насоки:
Цел: Създаване на илюстрация върху съдържанието на сентенция от предложения по-долу списък. Илюстрацията може да е изпълнена с различна техника и в различен стил, но важно условие е да съдържа някакъв „античен елемент“, т.е. дори съдържанието й да е съвсем общо и общовалидно, а не отнесено до античен контекст, все пак и то трябва да е илюстрирано посредством подобен детайл: например като далечен фон виждаме очертанията на гръцки храм или поне на колона. Бихте могли (отново само „подсказка“) да изобразите онова, което искате да изобразите, върху „гръцка ваза“, като се опитате и да последвате някой конкретен стил във вазописта... или пък да останете „по-близо до текста“ и всъщност да го изпишете-изрисувате самия него, като в отделните букви „вложите“ нещо антично – например йотата да бъде колона и т.н... А ако не смеете сами да рисувате, направете колаж!

Един ученик може да участва с до три илюстрации (формат: най-малко А4).

Срок за предаване на илюстрациите: 15 декември 2015 г., вторник, включително. Моля, предавайте материалите в канцеларията, на преподавателите си по старогръцки или на класните си ръководители.

Класирането ще бъде обявено на Сатурналиите! Очаквайте награди и – както е според античната традиция – слава! Успех!

1.      Ἀρχή ἐστιν ἥμισυ παντός. 2. Γυναιξὶ κσμον  σιγ φέρει.
3.      Εἷς ὑπὲρ πάντων, πάντες ὑπὲρ ἑνός. 4. Ἐλέφας μῦν οὐ θηρεύει.
5.      Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια εἶναι λέγεται. 6. Ἡ ἀνδρεία ἀρχή ἐστι τῆς νίκης.
7.      Ἡ τῆς ἀρετῆς ὁδὸς τραχεῖά ἐστιν. 8. Καλὸν δένδρον φέρει καλοὺς καρπούς.
9.      Κόραξ κόρακι φίλος ἐστίν. 10. Ὁ θεὸς ἐκ τῶν ἔργων γιγνώσκεται.
11.  Σπεῦδε βραδέως. 12. Τῷ νεανίᾳ πρέπει τὴν γλῶτταν κατέχειν.
13.  Φίλων ἐστὶ τὸ αὐτὸ βούλεσθαι. 14. Χάρις χάριτος αἰτία.

15.  Χαλεπόν ἐστι μῶρον διδάσκειν ἐν βραχεῖ χρόνῳ.

Популярни публикации

Общо показвания