22 ноември 2012

Отново за българско-латинския речник

Преди две седмици публикувах съобщение за излизането на нов българско-латински речник с автор Димитър М. Димитров. Този речник беше издаден от Университетското издателство на СУ "Св. Климент Охридски" и в последните дни широко рекламиран. Разбира се, виждайки тези реклами, се поинтересувах относно неговото съдържание. Речникът (според описанието) съдържа около 4400 думи и обща справочна част по римска история и култура. Тъй като тези 4400 думи (взети само от съчинения на Цезар, Салустий и Цицерон) са основна, но само малка и ограничена част от лексикалния състав на латинския език, прецених, че няма нужда да отделям необходимата сума, за да го купя, понеже притежавам доста по-големи латински речници. Все пак реших да напиша съобщение за новото издание тук, щом видях името на гл.ас. д-р Йоана Сиракова, мой уважаван преподавател от катедрата по класическа филология в СУ, посочено като научен редактор, и, разбира се, Университетското издателство като издател на тази книга. Поради това смятам, че е редно да публикувам текста на д-р Сиракова относно това издание:


ЗА ЕДИН МАЛЪК БЪЛГАРО-ЛАТИНСКИ РЕЧНИК И ЗА ЕДНА ГОЛЯМА ИЗМАМА („Малък българо-латински енциклопедичен речник. Илюстровано издание”. Автор: Димитър М. Димитров. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012) В последните десетилетия сме свидетели на бурна издателска дейност, което само по себе си е похвално явление, макар и по парадоксален начин да противоречи на читателската нагласа на новите поколения. Сякаш свикнахме с появата на всякакви заглавия, често самиздатски и често луксозно опаковани, съдник за чиито качества остава единствено читателят. Нали Н.В. Пазарът определя всичко.
Изданието, за което иде реч, напълно безпроблемно и незабележимо би се вписало в описания контекст, ако не поставяше няколко сериозни въпроси както от лично, така и от обществено значимо естество. Ще започна от частното, което е и поводът за настоящата реакция, а сетне ще премина и към общото, което е и по-значимото. В изданието „Малък българо-латински енциклопедичен речник. Илюстровано издание” с автор Димитър Димитров, (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012 г.) моето име е използвано (меко казано) некоректно, като е вписано под титула „научен редактор”. Въпросът е, че аз не само не съм редактирала научно речника, нито съм давала съгласието си името ми да стои като научен редактор на изданието. Ангажиментът, който бях поела към автора за краткото време, с което разполагах, и съответно на виждането ми за издаването на подобен речник, бе да коригирам несъответствията и несистемността в изписването на лемите според нормите и традициите на представяне на латинските думи в речник. Нещо повече. Моето изрично изискване и изрична уговорка с автора бе името ми по никакъв начин да не се свързва с каквато и да било научна редакция или рецензия, за каквато аз очевидно не мога да претендирам с оглед на извършената от мен работа, а още по-малко да бъде изписвано, така да се каже, официално в качеството на научен редактор или рецензент. Причините за това мое изрично желание са няколко. На речника по никакъв начин не може да се гледа като на научно издание, а като на популярно. Създаването на един речник е по принцип колективно дело на група от специалисти, които в продължение на много години са мислили върху концепцията на изданието и са работили върху представянето на конкретните леми, които са подбрали, за да бъдат включени в речниковото тяло. Тук е мястото да уточним, че Димитър Димитров не е специалист по латински език. Той е завършил Националната гимназия за древни езици и култури, където е работил върху дипломна работа, чиято цел е била да състави речник на някои понятия, които се срещат в откъси основно от съчинението на Гай Юлий Цезар „Записки за гражданската война” и на Гай Салустий Крисп „Заговорът на Катилина” (общо около 750 думи от над 4400, които включва изданието според текста на задната корица). Разширяването на този речник стои в основата и на настоящото издание. Това не би било невъзможно, стига да имаше поне ясна концепция и систематизация на материала. Всъщност речникът е допълнен с речникови единици, които са заети от интернет издание на руско-латински речник (http://www.ruslat.info/), вследствие на което са включени и думи от средновековния латински език, неолатински, както и медицински термини. Може би е излишно, но нека изясня, че най-съвестно съм споделила тези свои съображения с автора и в този смисъл отговорността за издаването на книгата е изцяло на автора. Впрочем един дребен, но твърде показателен детайл ме накара да се усъмня дали всички нанесени от мен поправки са били взети под внимание. На страница 10, съдържаща списък със съкращенията стои следното: coni. – coniunctivus (съюз) sic!, което аз най-надлежно бях поправила. Освен това в същия списък може да се прочетат и разгърнати съкращения от типа: f – feminum generis (което би следвало да се чете genus femininum), sing. – singularum (което би следвало да се чете singularis)... В този ред на мисли целта, която си поставя авторът с този речник, а именно „да служи като ценно помагало за учениците в Класическата гимназия от всички класове, Италианския лицей, гимназиите с преподаване на италиански език, както и за студентите по класическа и западни филологии, право, богословие, история и археология, философия, културология и медицина” (стр. 8), изглежда (отново меко казано) напълно неоправдана.
По-важният проблем, който изложеното дотук повлича след себе си, е, че използването на името ми като научен редактор на изданието на „Малък българо-латински речник” (въпреки моето изрично несъгласие) означава и некоректно използване на името и авторитета на образователната институция, в която преподавам – Софийския университет и съответно Катедрата по класическа филология. И не на последно място появата на изданието с логото на Университетско издателство „Св. Климент Охридски” означава и некоректно използване на престижа на издателството. Силно се надявам този казус да е прецедент в издателската дейност на университетското издателство и, ако е така, да си остане прецедент. Надявам се също така издателството да намери легитимен начин да обозначава подобни издания, с който и да ги разграничава от онези, преминали през нужните и задължителни научни обсъждания и рецензии в различните образователни звена на университета.
гл.ас. д-р Йоана Сиракова Катедра по класическа филология Факултет по класически и нови филологии Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Нека този (ф)акт да бъде един основателен призив за създаването на един научен и подробен българско-латински речник, от какъвто явно българската общественост има нужда (излезлите през последната година два такива речника не са научно изработени от специалисти в областта на латинския език).

11 ноември 2012

Папа Бенедикт XVI основа Папска академия за латински език


С апостолическо писмо motu proprio от вчера, 10.11.2012 г., папа Бенедикт XVI основа Академия за латински език (Pontificia Academia Latinitatis). Както беше съобщено в края на август, новата академия заменя фондацията "Latinitas", създадена от папа Павел VI през 1976 г. Задачата на Academia Latinitatis ще бъде свързана с разпространението и развитието на латинския език и култура, като подкрепя изучаването на латински език и антични, средновековни, ренесансови и съвременни автори най-вече в духовните семинарии, както и да разширява писмената и говоримата употреба на латинския език в най-различни сфери. Начините, по които тя ще осъществява своята дейност, са чрез организирането на научни форуми, образователни курсове, семинари, изложби и конкурси. Важен момент е използването на съвременните средства за обучение в изучаването на латинския език ("hodierna quoque communicationis instrumenta in discipulis instituendis adhibere, ut sermonem Latinum perdiscant"). Академията ще се ръководи от президент - на тази длъжност е избран ректорът на Болонския университет проф. Ивано Диониджи, а секретар е професорът по латинска литература в Салезианския университет Роберто Спатаро. Редовните членове ще са около 50, а към академията ще премине и издаването на списание "Latinitas".
Ето и целия текст на апостолическото писмо (от официалната страница на Ватикана):

BENEDICTUS PP. XVI
LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE
LATINA LINGUA 
De Pontificia Academia Latinitatis condenda

1. Latina Lingua permagni ab Ecclesia Catholica Romanisque Pontificibus usque est aestimata, quandoquidem ipsorum propria habita est lingua, qui eandem cognoscendam et diffundendam assidue curaverunt, cum Evangelii nuntium in universum orbem transmittere valeret, quemadmodum in Constitutione Apostolica Veterum sapientia Decessor Noster beatus Ioannes XXIII iure meritoque edixit.
Enimvero inde a Pentecoste omnibus hominum linguis locuta et precata est Ecclesia. Attamen christianae communitates primorum saeculorum linguam Graecam Latinamque affatim usurpaverunt, cum illis locis in quibus morabantur universalia essent communicationis instrumenta, quorum ope  Christi Verbi novitas hereditati obviam ivit Romani et Hellenistici cultus.
Romano Imperio occidentali exstincto, Romana Ecclesia non modo lingua Latina uti perrexit, verum etiam quodammodo custos eiusdem et fautrix fuit, sive in Theologiae ac Liturgiae, sive in institutionis et scientiae transmittendae provincia.
2. Nostris quoque temporibus Latinae linguae et cultus cognitio perquam est necessaria ad fontes vestigandos ex quibus complures disciplinae ceteroqui hauriunt, exempli gratia Theologia, Liturgia, Patrologia et Ius Canonicum, quemadmodum Concilium Oecumenicum Vaticanum II docet (cfr Decretum de Institutione sacerdotali, Optatam totius, 13). In hac praeterea lingua, ut universalis Ecclesiae natura pateat, typica forma sunt scripti liturgici libri Romani Ritus, praestantiora Magisterii pontificii Documenta necnon sollemniora Romanorum Pontificum officialia Acta.
3. In hodierno tamen cultu, humanarum litterarum extenuatis studiis, periculum adest levioris linguae Latinae cognitionis, quae in curriculis philosophicis theologicisque futurorum presbyterorum quoque animadvertitur. Sed contra, in nostro ipso orbe, in quo scientia ac technologia praecipuum obtinent locum, renovatum culturae et linguae Latinae studium invenitur, non illis in Continentibus dumtaxat quae proprias culturales radices in patrimonio Graeco et Romano habent. Id diligentius est animadvertendum eo quod non modo academiarum provincia et institutionum implicatur, sed ad iuvenes inquisitoresque etiam attinet, qui ex diversissimis Nationibus et traditionibus proveniunt.
4. Quapropter necessitas instare videtur ut linguae Latinae altius cognoscendae eiusque congruenter utendae fulciatur cura, sive in ecclesiali sive in patentiore cultus campo. Ut hic nisus extollatur et evulgetur, consentaneum prorsus est docendi rationes adhibere aptas ad novas condiciones et provehere item necessitudines inter Academicas institutiones et inquisitores, ut copiosum ac multiforme Latini cultus patrimonium efferatur.
Ad haec proposita assequenda, Decessorum Nostrorum semitas calcantes, hasce per Litteras Apostolicas Motu Proprio datas hodie Pontificiam Academiam Latinitatis condimus, quae Pontificio Consilio de Cultura erit obnoxia. Eam regit Praeses, quem Secretarius iuvat et ii a Nobis nominantur, dum Consilium Academicum illis auxilium fert. Opus Fundatum Latinitas, quod Pauli PP. VI chirographo Romani Sermonis die XXX mensis Iunii anno MCMLXXVI est constitutum, exstinguitur.
Decernimus ut hae Litterae Apostolicae Motu Proprio datae, quibus ad experimentum in quinquennium adnexum Statutum comprobamus, per editionem in actis diurnis “L’Osservatore Romano” evulgentur.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die X mensis Novembris, in memoria Sancti Leonis Magni Papae, anno MMXII, Pontificatus Nostri octavo.
 
BENEDICTUS PP XVIPontificiae Academiae Latinitatis Statutum

Art. I
Pontificia Academia Latinitatis conditur, cuius sedes in Statu Civitatis Vaticanae locatur, quae linguam Latinam et cultum promoveat extollatque. Academia cum Pontificio Consilio de Cultura copulatur, cui est obnoxia.
Art. II
§ 1. Haec sunt Academiae proposita:
a) ut linguae litterarumque Latinarum, quae ad classicos, Christianos, mediaevales, humanisticos et recentissimos pertinent auctores, cognitionem iuvet studiumque provehat, praesertim apud catholica instituta, in quibus vel Seminarii tirones vel presbyteri instituuntur atque erudiuntur.
b) Ut provehat diversis in provinciis Latinae linguae usum, sive scribendo sive loquendo.
§ 2. Ut haec proposita consequatur, Academia studet:
a) scripta, conventus, studiorum congressiones, scaenica opera curare;
b) curricula, seminaria aliaque educationis incepta procurare, etiam iunctis viribus cum Pontificio Instituto Altioris Latinitatis;
c) hodierna quoque communicationis instrumenta in discipulis instituendis adhibere, ut sermonem Latinum perdiscant.
d) expositiones, exhibitiones et certamina apparare;
e) alia agere ac suscipere ad hoc Institutionis propositum assequendum.
Art. III
Pontificia Academia Latinitatis Praesidem, Secretarium, Consilium Academicum ac Sodales, qui Academici quoque nuncupantur, complectitur.
Art. IV
§ 1. Academiae Praeses a Summo Pontifice in quinquennium nominatur. Praesidis mandatum in alterum quinquennium renovari potest.
§ 2. Ad Praesidem spectat:
a) iure Academiae, etiam coram quavis iudiciali administrativaque auctoritate, sive canonica sive civili, partes agere;
b) Consilium Academicum et Sodalium Congressionem convocare eisque praesidere;
c) Congressionibus Coordinationis Academiarum Pontificiarum Sodalis loco interesse atque cum Pontificio Consilio de Cultura necessitudinem persequi;
d) Academiae rebus agendis praeesse;
e) ordinariae administrationi, Secretario opem ferente, atque extraordinariae administrationi, suffragante Consilio Academico necnon Pontificio Consilio de Cultura, consulere.
Art. V
§ 1. In quinquennium a Summo Pontifice nominatur Secretarius, qui in alterum quinquennium confirmari potest.
§ 2. Praeses, si forte absit vel impediatur, Secretarium delegat, ut ipsius vice fungatur.
Art. VI
§ 1. Consilium Academicum constituunt Praeses, Secretarius et quinque Consiliarii. Consiliarii autem a coetu Academicorum in quinquennium eliguntur, qui confirmari possunt.
§ 2. Consilium Academicum, cui Academiae Praeses praeficitur, de maioris ponderis quaestionibus, ad Academiam attinentibus, decernit. Ipsum Rerum agendarum ordinem comprobat, quae a Coetu Sodalium tractanda erunt, qui saltem semel in anno est convocandus. Consilium a Praeside convocatur semel in anno atque quotiescumque porro id saltem tres Consiliarii requirunt.
Art. VII
Praeses, suffragante Consilio, Archivarium, qui Bibliothecarii partes quoque agit, atque Thesaurarium nominare potest.
Art. VIII
§ 1. Academiam constituunt Sodales Ordinarii, qui numerum quinquaginta non excedunt et Academici vocantur, quique studiosi sunt cultoresque linguae ac litterarum Latinarum. Ii a Secretario Status nominantur. Cum autem Sodales Ordinarii octogesimum aetatis annum complent, Emeriti fiunt.
§ 2. Academici Ordinarii Academiae Coetui, a Praeside convocato, intersunt. Academici Emeriti Coetui interesse possunt, at sine suffragio.
§ 3. Praeter Academicos Ordinarios, Academiae Praeses, Consilio audito, alios Sodales nominare potest, qui “correspondentes” nuncupantur.
Art. IX
Aboliti Operis Fundati Latinitas patrimonium inceptaque,compositione editioneque commentariorum Latinitas addita,
in Pontificiam Academiam Latinitatis transferuntur.
Art. X
Quae hic expresse non deliberantur, Codice Iuris Canonici et Status Civitatis Vaticanae legibus temperantur.

(снимката е от адреса http://bgonair.bg/public/files/news/8266/image.jpg)

10 ноември 2012

Още един българско-латински речник


Този месец Университетско издателство "Св. Климент Охридски" издаде "Малък българо-латински енциклопедичен речник" от Димитър М. Димитров. Това е вторият българско-латински речник, който се появява за последната година, след речника на Диян Желязков, за който нашият блог писа тук (речникът на г-н Желязков има и второ издание от септември тази година - виж тук).

Речникът на Димитър Димитров съдържа общо 4400 думи, част от които са илюстрирани. Освен това в приложенията се съдържат карти и информация от справочен характер за римската история, религия, култура.

Речниковата част е оформена във вида на кратки лексикографски статии. Най-голямото предимство е, че са дадени и синоними, където това е възможно. На някои места са приведени и цитати от съчинения на Цезар, Цицерон и Салустий (дадената лексика се базира основно на някои техни съчинения), което е от изключително значение. За съжаление малкият обем не е позволил включването на фразеологизми, каквито речникът на г-н Желязков съдържа.

Книгата е полезен справочник за интересуващите се от латински език и римска древност.

04 ноември 2012

Дьорд Каршаи за старогръцката литература в София

Чуждестранен гост по проекта "Арион" за рецепцията на античната драма в България в класическата филология в СУ. Ето и официалното съобщение:
Катедра Класическа филология и Проект "Арион" ви канят на лекциите на нашия гост-лектор от университета в Печ - Дьорд Каршаи:
Classical philology and communism in Hungary after World War Two. The censorship and the Antigone. - 05.11, 18:30ч. Унгарски културен институт
The Prometheus Bound: a Misunderstood Tragedy of Aischylus - 06.11, 14:00ч. Аудитория 176            
Tragedy and Comedy in the Iliad - 08.11, 14:00ч. Аудитория 176.

Линк към плаката.

Популярни публикации

Общо показвания