25 юни 2017

Конкурс за авторски творби на латински 2017 г. (резултати)


Ето класирането във втория конкурс за авторски творби на латински, организиран със съдействието на Софийския университет, катедра "Класическа филология" и на НГДЕК "Константин Кирил Философ".

Тази година, както и миналата, участваха седем души, като първата награда е публикация на текста в международното списание "Melissa".

От българските участници се отличиха Диана Зулчева, студентка в първи курс на специалност "Класическа филология" в СУ (първа награда) и Румяна Павлова, ученичка в 11. клас на НГДЕК "Константин Кирил Философ" (втора награда). В конкурса участваха и ученици и студенти от Белгия, които също са наградени.

Награждаването на българските участници ще бъде на 27. юни от 15 ч в 187. ауд на СУ "Св. Климент Охридски".


Certamen compositionis Latinae AD MMXVII
sub auspiciis Lycei Classici a Constantino Cyrillo Philosopho nuncupati
et Universitatis studiorum Serdicensis a Sancto Clemente Ochridensi nuncupatae
est celebratum.


Quod ad longiora opuscula ab alumnis universitariis exarata, primum praemium accipit Diana Zulcheva ob textum, qui inscribitur “Passer et Hirundo”. De breviorbus autem opusculis ab alumnis universitariis exaratis primum praemium nemini tribuitur. Secundo tamen praemio honestantur Guillaume Delmeule, Leontine Maes, Doriane Moenaert ob textum, qui inscribitur “De opere quodam pictoris Magritti”.

De longioribus opusculis ab alumnis lyceorum conscriptis primum et secundum praemium nemini tribuuntur. Tertium praemium Clemence Dehareng (ob textum, qui inscribitur “De reginae Elisabethae Certamine”) et Charles Roger (ob textum, qui inscribitur “Orpheus et Eurydice”) ex aequo accipiunt.
De scriptis brevioribus ab alumnis lyceorum paratis primum praemium nemini tribuitur. Secundo vero praemio Rumyana Pavlova ob textum, qui “Res magica” inscribitur, exornatur.


Gratias agimus omnibus auctoribus!

Iudices: prof. Milena Minkova
               Vladimir Athanasov
                Demetrius Dragnev

02 юни 2017

Лятна школа по класически езици 2017

Тазгодишната лятна школа по класически езици в България ще се проведе от 21. до 28. август в Паничище близо до Сапарева баня.

Пълната информация за нея можете да откриете на специалния сайт: https://sites.google.com/view/scholaaestiva2017 .

16 февруари 2017

Конкурс за авторски творби на латински 2017


Конкурс за авторски творби на латински език
Certamen compositionis Latinae
за ученици и студенти

Под патронажа на НГДЕК и СУ
Важно пояснение: Учениците и студентите се класират отделно

Конкурсът има три КАТЕГОРИИ – 1. Текстове в проза до 200 думи. 2. Текстове в проза до 1500 думи. 3.  Поетически текстове, написани в традиционните за Античността поетически размери и съдържащи поне осем стиха. Допуска се участие с повече от една творба.  

Няма ограничения в темата и жанра на творбите.

Не се допуска участие с текстове, написани в рамките на академични, училищни или извънкласни дейности.

Учениците и студентите могат да се консултират с преподаватели от НГДЕК и СУ, без да има пряка преподавателска намеса върху творбите.

Основни критерии за оценяване на текстовете:
“Elegantia est, quae facit ut locus unus quisque pure et aperte dici videatur.” (Ad Her. IV, 17)

“in primis esse curandum, ut apta, ut Latina, ut elegans, ut pura sit oratio… Elegantia partim sita est in verbis receptis ab autoribus idoneis, partim in accommodando, partim in compositione.” (Erasmus, “De copia verborum et rerum”, I, 10)

Книги, които могат да бъдат консултирани: 
Wagner, F.: Lexicon Latinum seu […] Universae Phraseologiae Corpus Congestum [...],Brugis, MDCCCLXXVIII. тук

Meissner, C.: Latin Phrase-book, MacMillan and Co., London 1894. тук

Erasmus Roterodamus, D.: De copia verborum libri duo. In usum scholae Paulinae, Londini 1823. тук

Gradus ad Parnassum sive novus synonimorum, epithetorum, versuum ac phrasium poeticarum thesaurus, London 1817. тук,
както и други книги, препоръчани от преподавателите.

НАГРАДИ за първите: книги и публикация на текста в международно издание.

Краен срок за предаване на творбите: 01. април 2017 г.

за студенти: в канцеларията на Катедра "Класическа филология" (каб. 183 в Ректората - Гълъбарник).
за ученици: в канцеларията до учителската стая в сградата на НГДЕК на ул. „Баба“ 16.

Внимание: конкурсът е АНОНИМЕН. Участниците следва да предадат творбите си в три напечатани екземпляра, поставени в голям плик. В големия плик освен тези три екземпляра трябва да има малък плик с листче, на което да са написани трите имена на участника, клас/курс и категорията, в която участва. Произволен номер следва да се напише в горния десен ъгъл на трите екземпляра, върху малкия плик и върху листчето с имената. Пликовете се запечатват.
Внимание: приемащият работите в канцеларията е инструктиран да провери, че всичко остава анонимно. Ако не сте сигурни дали сте спазили изискванията по анонимността, може да запечатате пликовете в момента на самото предаване. Ако анонимността на конкурса не е спазена, участникът не може да участва в класирането.

КОМИСИЯ по оценяването на творбите:

проф. Милена МИНКОВА, професор по латински език в Университета на щата Кентъки, САЩ, автор на изследвания върху новолатинската литература и на книги върху латинска стилистика. Доктор по класическа филология на СУ и възпитаник на НГДЕК.

Владимир АТАНАСОВ, един от първите учители по старогръцки в НГДЕК, преводач на съчиненията на Тит Ливий и на средновековни романи и на други текстове от латински и старогръцки език.

Димитър ДРАГНЕВ, преподавател по латински и старогръцки, основател на Лятната школа по класически езици в България. Завършил СУ, специалност „Класическа филология“, Accademia Vivarium Novum и НГДЕК.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT OMNIBUS!

02 ноември 2016

Есенни занимания по латински и старогръцки в Боровец


От 29.10. до 01.11.2016 г. в Боровец се проведоха занимания по латински и старогръцки език, в които се включиха 33-ма души - ученици, студенти и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски", от НГДЕК "Константин Кирил Философ" и от други училища в страната.

Както обикновено, те бяха свързани не само с традиционните занимания с четене на текстове и граматика, но с активното овладяване на древните езици чрез слушане, говорене и писане. Това включваше музикални интерпретации по стихотворения от антични и средновековни автори, писмено упражнение - преразказ на античен текст, дискусии по цитати от Хораций, Вергилий, Цицерон, Салустий, св. Августин, Еразъм и Пико дела Мирандола, гледане на филм на латински език и други.

Вечерта на 31.10. беше посветена на пресъздаването на сцена от Плавтовата комедия "Menaechmi" и на специална игра, свързана с откриването и превеждането на текст по известното писмо на Плиний Млади за призрака.

Организатори на събитието са Димитър Драгнев и Марта Методиева, преподаватели по латински език. 

11 октомври 2016

Латински и старогръцки в Боровец

Salvete! Χαίρετε!

През есенната ваканция (от 29.10. до 01.11.) отново ще имаме занимания по латински и старогръцки (и други стари езици) в Боровец. Те са подходящи както за ученици, така и за студенти, независимо от нивото на владеене на езиците.

Както винаги, ще се занимаваме с четене на текстове и говорене, слушане и писане на латински и старогръцки. Разбира се, основно място в заниманията ще има и музиката, ще гледаме филми и ще играем игри.

В заниманията ще вземат участие и преподаватели от НГДЕК и от Софийския университет.

Тръгването от София ще е на 29.10 сутринта, връщането – на 01.11. следобед, като ще бъдем в базата на УОС ЕАД (към Министерството на образованието). В базата е осигурено присъствие на медицинско лице.

Цена за ученици – 75 лв, за студенти – 100 лв. В тях се включват пълен пансион (нощувки и храна), пътуването и задължителната застраховка. Разликата в цената идва от различната цена за пансиона за ученици и неученици според правилата на Ученически отдих и спорт.

Групата има максимален брой от 30 души. В детайли програмата ще бъде уточнена след сформирането на групата.

За повече информация от организатора: Димитър Драгнев (dimitar.dragnev@gmail.com или във Фейсбук).
Може да се свържете и с г-жа Марта Методиева.

Записването става до 17.10. със съобщение до организатора и превод на сумата на сметката на тези занимания BG06FINV91501016741020 (Първа инвестиционна банка; титуляр: Димитър Драгнев).

01 септември 2016

Завърши третата Лятна школа по класически езици в България


От 21.08. до 30.08.2016 г. за трети път в България се проведе Лятна школа по класически езици. В нея взеха участие 42 участници от четири страни - България, Италия, Белгия и Франция (през 2015 г. участниците бяха 25, а през 2014 г. - 12), като от българските участници най-много бяха учениците от НГДЕК и студентите от СУ, а преподавателите бяха от СУ "Св. Климент Охридски", НГДЕК "Константин Кирил Философ", Accademia Vivarium Novum (Рим) и Schola Nova (Белгия). Школата се проведе в базата на МОН до с. Атия на брега на Черно море.

За осемте пълни дни на школата бяха проведени над 80 часа занимания. Както и през предишните години, основните занимания бяха по латински и старогръцки, като този път беше обърнато и специално внимание на старобългарския като класически език, бяха проведени и две занимания по библейски еврейски език. Докато начинаещите правеха своите първите стъпки в активното овладяване на латинския и старогръцкия (чрез четене, но и чрез говорене, писане и слушане), напредналите се занимаваха с четене и анализ (предимно на латински език) на автори - от латинските бяха четени Вергилий, Хораций, Овидий, Лукреций, Катул, Тит Ливий и Федър, а четенето на старогръцките започна с Теофраст в памет на наскоро отишлия си от този свят проф. Богдан Богданов (чийто първи публикуван превод е именно на Теофрастовите характери) и премина през Аристофан, Алкифрон, Платон, Лукиан, Херодот, Мимнерм, за да завърши с Омировата Илиада. Доц. д-р Невена Панова от Катедрата по класическа филология в СУ изнесе лекция на латински език за диалогичното у Платон, а д-р Димитър Илиев представи съвременни електронни ресурси за Digital humanities.

Освен заниманията с текстове, основен акцент в школата беше античната поезия, пресъздадена чрез песни, съставяне и представяне на кратки сцени на латински език по теми от античната митология, бяха направени и две пътувания - до античния Деултум и до старинния Созопол.Школата се организира от преподавателя по латински и старогръцки език Димитър Драгнев. Подкрепена е от СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Класическа филология" и НГДЕК "Константин Кирил Философ".
  

25 март 2016

Конкурс за авторски творби (резултати)

LA: infra invenitur.

BG: Завърши първия по рода си конкурс за авторски творби на латински език за ученици и студенти (под патронажа на НГДЕК и СУ). Ето резултатите:

(класиране на ученическите текстове)
Победител: Диана Зулчева 12 Г (първа награда и публикация на текста в международното списание "Melissa").

В категория до 1500 думи:
Почетно упоменаване за текста на Мадлен Нанева 12 Г. 

В категория до 200 думи:
Особена похвала (ex aequo) за Бетина Янева 12 Г и 
                    за Мария-Магдалена Пейчинова 12 Б

Почетно упоменаване за текста на Румяна Павлова 10 В и
                    на Стилияна Ковачева 9 А.

(класиране на студентските текстове)

Награда не се присъжда
Голяма похвала за текста на Красимир Иванов, III курс.

Благодарим на всички участвали!
Комисия: проф. д-р Милена Минкова
       Владимир Атанасов
       Димитър Драгнев

LA: Certamen ad textus Latinos componendos AD MMXVI sub aegide Lycei Classici a Constantino Cyrillo Philosopho nuncupati
et Universitatis Serdicensis a Sancto Clemente Ochridensi nuncupatae

(opuscula discipulorum)

Victrix: Diana Petrova; 
tribuitur ei primum praemium et divulgatio operis in commentariis periodicis, c.n. Melissa.

In ordine ad MD verba: 
Mentio honoris causa tribuitur Magdalenae Nanevae

In ordine ad CC verba:
Laus (ex aequo) tribuitur Betinae Ianevae et
     Mariae-Magdalenae Peitchinovae
Mentio honoris causa tribuitur Rumianae Pavlovae et
       Stylianae Kovatchevae

(opuscula universitaria)

Praemium non tribuitur
Tribuitur magna laus Krasimiro Ivanov

Gratias agimus omnibus discipulis et studiosis!
Iudices: prof. Milena Minkova
   Vladimir Athanasov
   Demetrius Dragnev

Популярни публикации

Общо показвания